|

Για εξάσκηση στα Λατινικά

 To KulturLab φιλοξενεί στη στήλη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ τη Μαρία Μπουντά, φιλόλογο, η οποία προτείνει ένα θέμα για εξάσκηση στα Λατινικά

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalida, similem effigiei mortui. Quen simul aspexit Cassius, timorem concepit nomenque eius audire cupivit. Respondit ille se esse Orcum. Tum terror Cassium concepit et e somno eum excitavit. Cassius servos inclamavit et de homine eos interrogavit. Illi neminem viderat.

Β. Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tecto conlocavit. Quod  ut praedones animadnerterunt, abiectis armis iannuae appropinquaverunt et clara voce Scipioni nuntiaverunt (incredibile auditu!) virtutem eius admiratum se venisse. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit.

Γ. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et terio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.

(Μονάδες: 40)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

ingentis magnitudinis: την αφαιρετική ενικού αριθμού

similem: τον ίδιο τύπο στον υπερθετικό βαθμό

nomen:  την αιτιατική πληθυντικού

eius (από το Α’ κείμενο): την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος

neminem: τη γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους

complures: τη γενική πληθυντικού

praedonum: την κλητική ενικού

incredibile: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό στο ίδιο γένος

litteris: την ονομαστική του ίδιου αριθμού

celeriter: την κλητική ενικού του θηλυκού γένους του επιθέτου στον ίδιο βαθμό

haec (από το Γ’ κείμενο): την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό στο ίδιο γένος

casu: την αιτιατική πληθυντικού

turrim: την αφαιρετική ενικού

quodam: την αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος

                                                                                                                                                    (Μονάδες: 15)

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους (για τους περιφραστικούς τύπους να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο):

venire: το β΄ενικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής

concussit: το β΄ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα παθητικής φωνής

animadverterunt: την αφαιρετική του σουπίνο

abiectis: την αιτιατική πληθυντικού της μετοχής ενεστώτα στο ίδιο γένος

appropinquaverunt: τη γενική πληθυντικού αριθμού του γερουνδιακού στο θηλυκό γένος

rettulerunt: το γ΄ενικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα παθητικής φωνής

reserari: το απαρέμφατο μέλλοντα της ίδιας φωνής

intromitti: τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο της άλλης φωνής

iussit: το γ΄πληθυντικό οριστικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής

adfore: το β΄πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας

adhaesit: τη δοτική του γερουνδίου

conspicitur: το α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή

perlegit: τον ίδιο τύπο στην υποτακτική

adhortatur: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα

 (Μονάδες: 15)

Γ.1. Να γίνει πλήρης συντακτική ανάλυση των παρακάτω τύπων:

hominem, timorem, voce, Scipioni, armis, adfore

(Μονάδες: 6)

 

Γ.2.

 Γ.2α. Cassius servos inclamavit: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική

(Μονάδες: 3)

Γ. 2β. et tertio post die a quodam milite (haec) conspicitur et ad Ciceronem defertur: να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική

(Μονάδες: 4)

Γ.3. veritus: να αναλυθεί η μετοχή σε αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση με κάθε δυνατό τρόπο και να αναφέρεται τι δηλώνει κάθε τρόπος.

(Μονάδες: 6)

Γ4.

Γ.4α. cum se ipsum captum venisse eos existimasset: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της καθώς και τη συντακτική της θέση.

(Μονάδες: 3)

 

Γ.4β. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και να δικαιολογήσετε την εκφορά της και να αντικαταστήσετε τον χρονικό σύνδεσμο postquam με τον ιστορικό/ διηγηματικό cum επιφέροντας την απαραίτητη αλλαγή.

(Μονάδες: 3)

Γ.4γ. virtutem eius admiratum: να εντοπίσετε τον συντακτικό ρόλο του υπογραμμισμένου τύπου και να τον αντικαταστήσετε με επιρρηματική τελική πρόταση και με εμπρόθετο τύπο γενικής γερουνδίου.

(Μονάδες: 3)

 

Γ. 4δ. ut salutem sperent: να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αρνητική και να την αντικαταστήσετε με ισοδύναμο τρόπο (μετά την αλλαγή).

(Μονάδες: 2)

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Όλη η επικαιρότητα με ένα στη facebook σελίδα του nocomments και στο twitter.

Διαβάστε επίσης στο NoComments.gr